Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Zamieszczenie na stronie internetowej utworu (np. fotografii), który był wcześniej opublikowany na innej stronie internetowej za zgodą podmiotu praw autorskich bez ograniczeń umożliwiających jego pobieranie w rozumieniu przepisów stanowi „publiczne udostępnienie” utworu i tym samym wymaga uzyskania zgody podmiotu praw autorskich. Brak zgody co do zasady prowadzi natomiast do naruszenia majątkowych praw autorskich. Taki ogólny wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie Land Nordrhein-Westfalen przeciwko Dirkowi Renckhoffowi (C-161/17).

Zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe podlegają ochronie „jak” utwory literackie. Rozwiązanie takie może wydawać się zaskakujące, a nawet niezrozumiałe z punktu widzenia programisty. Niewątpliwe bowiem program komputerowy ma niewiele wspólnego z dziełem literackim (niezależnie od tego jaką definicję „programu komputerowego” przyjmiemy w języku potocznym, specjalistycznym lub prawniczym). Skąd zatem wzięła się taka redakcja przepisu?

Osoby prowadzące działalność twórczą w zakresie gier komputerowych i programów komputerowych - poza działalnością gospodarczą - mogą odliczać od przychodu zryczałtowane koszty uzyskania przychodu (50%). W zakresie gier komputerowych jest to konsekwencją nowelizacji przepisów, która weszła w życie 19 lipca 2018 roku. Nowelizacja ta  - zgodnie z intencją wyrażoną w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 2291) - miała doprecyzować przepisy, jednak w rzeczywistości wydaje się kontynuować proces nasilania trudności w ich stosowaniu.  

Od 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, a także nowe zasady uwzględniania i obliczania tych terminów. Zmiana obejmuje terminy przedawnienia zarówno roszczeń związanych z działalnością gospodarczą jak i roszczeń osób nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego w wielu przypadkach są dla podatnika instrumentem, który może istotnie zmniejszyć ryzyko podatkowe podejmowanych działań. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, gdy interpretacja podatkowa została doręczona podatnikowi przed podjęciem działań, których ta interpretacja dotyczy. Kluczowe znaczenie ma jednak odpowiednie sformułowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Tylko prawidłowo sformułowany wniosek pozwoli podatnikowi na skorzystanie ze wszystkich skutków otrzymanej interpretacji. 

Dopłaty wnoszone przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z form jej dofinansowania i stanowią alternatywę m. in. dla podniesienia kapitału zakładowego, pożyczki udzielonej przez wspólników czy zaciągnięcia kredytu. Jest to rozwiązanie korzystne pod względem podatkowym, ponieważ zarówno dopłaty jak i ich zwrot przy spełnieniu określonych ustawowo warunków nie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT i CIT (są one neutralne na gruncie podatków dochodowych).

W wielu sytuacjach indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego pozwalają podatnikom na wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie ryzyka podatkowego podejmowanych działań. Biorąc pod uwagę wysoki poziom skomplikowania i niejasności wielu przepisów prawa podatkowego jest to korzystna dla podatników instytucja prawna. Praktyczne zainteresowanie podatników interpretacjami podatkowymi potwierdza ilość wniosków o ich wydanie. W 2017 roku złożono prawie 30 tysięcy wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Niedawno zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 10 listopada 2017 roku (V CSK 41/14), który dotyczy problemu dopuszczalności dochodzenia dwukrotności stosownego wynagrodzenia jako szczególnej formy zryczałtowanego odszkodowania za naruszenie praw autorskich (art.  79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.). Po jego publikacji w różnych źródłach informuje się, że obecnie nie można już dochodzić zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia, bo Sąd Najwyższy uznał tą regulację za niekonstytucyjną.

Zezwolenie na korzystanie z wizerunku nie jest wymagane, jeżeli osoba której wizerunek jest przedstawiony otrzymała umówione wynagrodzenie za pozowanie (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W praktyce przepis ten może wywoływać istotne wątpliwości interpretacyjne.

Przepisy Ordynacji podatkowej określają sytuacje, w których zobowiązania podatkowe podatnika mogą być egzekwowane z majątku jego byłego współmałżonka (art. 110 § 1 Ordynacji podatkowej). Orzeczenie rozwodu nie wyłącza zatem odpowiedzialności za niektóre zaległości podatkowe współmałżonka powstałe w okresie trwania małżeństwa.

W Sejmie trwają prace na projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która ma ułatwić dochodzenie ochrony dóbr osobistych naruszonych za pośrednictwem Internetu (druk sejmowy nr 1715). Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone, w tych sprawach możliwe będzie złożenie pozwu pomimo nieznajomości danych osobowych pozwanego.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem ustawy dotyczącej dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Projekt został złożony przez Ministra Rozwoju i Finansów i opatrzony jest tytułem „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. 

W dniu 12 lipca 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 67). Przepisy tej ustawy mają na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw w sektorze spożywczym stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

wtorek, 04 lipiec 2017 15:13

Przedawnienie w prawie podatkowym

Napisał

Przepisy Ordynacji podatkowej określają dwa typy terminów przedawnienia: przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku i przedawnienie zobowiązania podatkowego. Upływ terminu przedawnienia co do zasady powoduje, że organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku.

Strona 1 z 3