Adwokat Wrocław Michał Stawiński

W Sejmie trwają prace na projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która ma ułatwić dochodzenie ochrony dóbr osobistych naruszonych za pośrednictwem Internetu (druk sejmowy nr 1715). Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone, w tych sprawach możliwe będzie złożenie pozwu pomimo nieznajomości danych osobowych pozwanego.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem ustawy dotyczącej dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Projekt został złożony przez Ministra Rozwoju i Finansów i opatrzony jest tytułem „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. 

W dniu 12 lipca 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 67). Przepisy tej ustawy mają na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw w sektorze spożywczym stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.

wtorek, 04 lipiec 2017 15:13

Przedawnienie w prawie podatkowym

Napisał

Przepisy Ordynacji podatkowej określają dwa typy terminów przedawnienia: przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku i przedawnienie zobowiązania podatkowego. Upływ terminu przedawnienia co do zasady powoduje, że organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku.

Dochody uzyskane z kontraktu menedżerskiego są opodatkowane jako dochody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowa została zawarta w ramach działalności gospodarczej.

W dniu 1 czerwca 2017 roku ulega zmianie procedura zaskarżania indywidualnych interpretacji podatkowych. Zmiana jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., które nowelizują wiele regulacji z zakresu procedury administracyjnej.

Sprzedaż urządzeń przeznaczonych do odtwarzania na ekranie telewizora nielegalnie udostępnionych w Internecie filmów może stanowić naruszenie praw autorskich. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 kwietnia 2017 roku wydanego w sprawie C-527/15 (Stichting Brein przeciwko Jackowi Frederikowi Wullemsowi).

Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za długi związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa solidarnie razem ze zbywcą (art. 554 Kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność nabywcy nie ma jednak charakteru nieograniczonego. W niektórych przypadkach mogą powstać wątpliwości, czy odpowiedzialność taka w ogóle powstała.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania podatkiem PIT i CIT wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej (aport). Aktualnie wysokość podatku jest niezależna od tego jaka część wkładu zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a jaka na kapitał zapasowy spółki.

Gdy twórca (np. programista, fotograf, projektant) jest jednocześnie prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może jej udzielić licencji lub przenieść na nią prawa autorskie tylko w szczególnym trybie. Co do zasady w praktyce w takich sytuacjach wykluczone jest natomiast dorozumiane lub ustne zawarcie umowy licencji niewyłącznej. Nieznajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących tego zagadnienia może być źródłem negatywnych konsekwencji dla spółki.

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że polski przepis stanowiący podstawę prawną roszczenia o zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia tytułem odszkodowania za naruszenie majątkowych praw autorskich (odszkodowanie ryczałtowe) jest zgodny z przepisami unijnymi (sprawa C-367/15). Wyrok ten bynajmniej nie oznacza jednak ani tego, że w każdym przypadku stwierdzonego naruszenia roszczenie to musi być uwzględnione automatycznie w pełnej wysokości ani tego, że wspomniany przepis jest zgodny z Konstytucją RP.

W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcie, którego kluczową częścią jest uzyskanie tytułu prawnego do korzystania z praw autorskich, ograniczają ustalenie warunków współpracy z twórcą do formy ustnej. Brak pisemnej umowy dotyczącej zasad korzystania z praw autorskich może być jednak źródłem uciążliwych kłopotów prawnych.

 

poniedziałek, 02 styczeń 2017 20:24

Nowy limit płatności gotówkowych

Napisał

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy obniżające kwotowy limit płatności,powyżej którego przedsiębiorcy powinni rozliczać się za pośrednictwem rachunku płatniczego. Nowością jest też brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które wbrew powyższemu obowiązkowi zostały uregulowane gotówką.

Co do zasady cały majątek nabyty przez małżonków lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny, o ile małżonkowie nie zawarli umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową (tzw. intercyza). Ta podstawowa reguła nie zawsze jednak znajduje zastosowanie w przypadku praw autorskich.

Strona 1 z 2