Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Umorzenie pożyczki udzielonej spółce komandytowej spowoduje, że komandytariusz tej spółki (osoba fizyczna) osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet jeżeli pożyczkodawca i komandytariusz są rodzeństwem.

Z dniem 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadza klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ta jest dla organów podatkowych instrumentem pozwalającym na zapobieganie takim działaniom podatników, które służą głównie lub wyłącznie unikaniu opodatkowania. Źródłem zmian jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846).

 

Spadkobierca, który odziedziczył zobowiązanie do sprzedaży nieruchomości wynikające z umowy przedwstępnej nie zapłaci od dochodu z tej transakcji podatku dochodowego (PIT). Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2016 roku (II FSK 1014/14).

Jednym z podstawowych problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych jest ustalenie komu członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji. Zagadnienie to stało się przedmiotem uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku (III CZP 89/15).

Sąd Najwyższy w dniu 10 marca 2016 roku wydał orzeczenie, zgodnie z którym sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały  (uchwała Sądu Najwyższego z 10 marca 2016 roku, sygn. III CZP 1/16).

W praktyce obrotu gospodarczego wspólnicy często realizują na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością różnorodne świadczenia bez odrębnego wynagrodzenia. Jakie konsekwencje dla spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) powodują takie działania udziałowców? 

W praktyce funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często dochodzi do sytuacji, w której część wspólników dostrzega konieczność wykluczenia ze spółki jednego lub kilku innych wspólników. Tłem faktycznym tego typu sytuacji są najczęściej takie działania niektórych udziałowców, które bądź  paraliżują bieżące działanie spółki bądź grożą jej wyrządzeniem szkody. Czy w takich sytuacjach można wykluczyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W przypadku umów o dzieło i umów sprzedaży w których dochodzi do przeniesienia majątkowych praw autorskich strony bardzo rzadko dokonują wyraźnego oddzielenia kwoty wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich od ceny sprzedaży bądź wynagrodzenia za samo wykonanie dzieła. Może to wywołać negatywne skutki prawne.

Czy w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dekompilacja jest dozwolonym sposobem korzystania z programu komputerowego, czy stanowi naruszenie praw autorskich?

 

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości dotyczące treści przepisów w prawie podatkowym mają być rozstrzygane na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario). Regulacja ta w opinii publicznej wydaje się być powszechnie odbierana pozytywnie. Większość prawników nie podziela jednak takiej oceny. Istotnie nową regulację należy ocenić raczej krytycznie, a wbrew powszechnemu przekonaniu pozycja podatników w relacjach z organami nie ulegnie polepszeniu.

 

W dniu 20 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jedną z nowości jakie wprowadza jest określenie zasad ustalania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (tzw. public lending right). Kto i z jakich środków będzie finansował te wynagrodzenia, kto będzie mógł je uzyskać i jaka będzie jego wysokość?

Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich – podobnie jak inne roszczenia majątkowe – ulegają przedawnieniu, tzn. że po upływie określonego przepisami prawa czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Żaden z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wskazuje jednak terminu przedawnienia roszczeń z zakresu prawa autorskiego. Jaki jest zatem termin przedawnienia roszczeń znajdujących podstawę w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku, znacznie ograniczy przypadki, w których możliwe było znaczące obniżenie stawki podatkowej stosowanej w odniesieniu do gruntów i budynków należących do przedsiębiorców.

W czynnościach związanych z reprezentacją spółki jej prokurent często współdziała z członkiem zarządu spółki. Współdziałanie takie może posiadać dwie różne przyczyny. Po pierwsze, może ono wynikać z zasad reprezentacji spółki dopuszczających współdziałanie członka zarządu nie tylko z innym członkiem tego organu, ale także z prokurentem. Po drugie, przyczyna może tkwić w sposobie ukształtowania samej prokury, niezależnie od przyjętej konstrukcji zasad reprezentacji spółki przez zarząd. To drugie rozwiązanie zostało jednak zakwestionowane przez Sąd Najwyższy. Pomimo tego, ciągle można spotkać się z praktyką takiego kształtowania prokury, co naraża spółki na ryzyko zakwestionowania ważności umów zawartych w taki sposób.

Strona 2 z 2