Adwokat Wrocław Michał Stawiński

W praktyce często zdarza się, że przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcie, którego kluczową częścią jest uzyskanie tytułu prawnego do korzystania z praw autorskich, ograniczają ustalenie warunków współpracy z twórcą do formy ustnej. Brak pisemnej umowy dotyczącej zasad korzystania z praw autorskich może być jednak źródłem uciążliwych kłopotów prawnych.

 

poniedziałek, 02 styczeń 2017 20:24

Nowy limit płatności gotówkowych

Napisał

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy obniżające kwotowy limit płatności,powyżej którego przedsiębiorcy powinni rozliczać się za pośrednictwem rachunku płatniczego. Nowością jest też brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, które wbrew powyższemu obowiązkowi zostały uregulowane gotówką.

Co do zasady cały majątek nabyty przez małżonków lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny, o ile małżonkowie nie zawarli umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową (tzw. intercyza). Ta podstawowa reguła nie zawsze jednak znajduje zastosowanie w przypadku praw autorskich.

W celu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów uzyskania przychodu do przychodów z umów związanych z korzystaniem z praw autorskich lub rozporządzaniem nimi konieczne jest określenie w umowie przysługującego twórcy wynagrodzenia z tego konkretnego tytułu.

Kara umowna jest jedną z najczęściej stosowanych w obrocie gospodarczym form zabezpieczenia wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym (tj. innych, niż obowiązek zapłaty). Czy zapłacona kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu?

poniedziałek, 22 sierpień 2016 07:00

Czy można udzielić licencji bezterminowej?

Napisał

W umowach licencyjnych dotyczących praw autorskich często można spotkać postanowienia wyłączające możliwość ich wypowiedzenia (licencja bezterminowa). Czy takie klauzule są skuteczne?

poniedziałek, 08 sierpień 2016 19:06

Nowy podatek od 1 września 2016 roku

Napisał

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została już ustawa z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1155). Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Umorzenie pożyczki udzielonej spółce komandytowej spowoduje, że komandytariusz tej spółki (osoba fizyczna) osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet jeżeli pożyczkodawca i komandytariusz są rodzeństwem.

Z dniem 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadza klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ta jest dla organów podatkowych instrumentem pozwalającym na zapobieganie takim działaniom podatników, które służą głównie lub wyłącznie unikaniu opodatkowania. Źródłem zmian jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846).

 

Spadkobierca, który odziedziczył zobowiązanie do sprzedaży nieruchomości wynikające z umowy przedwstępnej nie zapłaci od dochodu z tej transakcji podatku dochodowego (PIT). Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2016 roku (II FSK 1014/14).

Jednym z podstawowych problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych jest ustalenie komu członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji. Zagadnienie to stało się przedmiotem uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku (III CZP 89/15).

Sąd Najwyższy w dniu 10 marca 2016 roku wydał orzeczenie, zgodnie z którym sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały  (uchwała Sądu Najwyższego z 10 marca 2016 roku, sygn. III CZP 1/16).

W praktyce obrotu gospodarczego wspólnicy często realizują na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością różnorodne świadczenia bez odrębnego wynagrodzenia. Jakie konsekwencje dla spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) powodują takie działania udziałowców? 

W praktyce funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często dochodzi do sytuacji, w której część wspólników dostrzega konieczność wykluczenia ze spółki jednego lub kilku innych wspólników. Tłem faktycznym tego typu sytuacji są najczęściej takie działania niektórych udziałowców, które bądź  paraliżują bieżące działanie spółki bądź grożą jej wyrządzeniem szkody. Czy w takich sytuacjach można wykluczyć wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?