Adwokat Wrocław Michał Stawiński

Jaki zakres usług oferuje Kancelaria?

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Stawińskiego oferuje usługi prawne w kilku dziedzinach prawa. Dzięki temu każdy klient może otrzymać gruntowne wsparcie prawne. Główne obszary praktyki adwokata Michała Stawińskiego to:

  • prawo cywilne,
  • ochrona własności intelektualnej (w szczególności w zakresie prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji),
  • prawo podatkowe oraz
  • prawo rodzinne.

Usługi prawne świadczone przez kancelarię obejmują wszystkie formy pomocy prawnej, tj. zarówno konsultacje prawne (udzielanie porad prawnych), sporządzanie dokumentów prawnych (np. projektów umów i pism), sporządzanie opinii prawnych jak i reprezentację klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz podatkowych. Usługi kancelarii adresowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców.

 

Prawo podatkowe

Szczególnym atutem kancelarii jest uwzględnianie we wszystkich obszarach świadczonej pomocy prawnej przepisów prawa podatkowego. Pozwala to klientom na podejmowanie istotnych decyzji z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych skutków prawnych, również podatkowych. Uwzględnienie tych kwestii wymagających szczegółowej znajomości skomplikowanych przepisów prawa podatkowego jest czynnikiem istotnie poprawiającym bezpieczeństwo prawne klienta. Adwokat Michał Stawiński w ramach wszystkich świadczonych usług prawnych zwraca szczególną uwagę na wskazanie takich rozwiązań prawnych, które będą optymalne pod względem podatkowym. 

 

Ochrona własności intelektualnej

Adwokat Michał Stawiński świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej dla podmiotów zajmujących się działalnością kreatywną i działalnością, w której istotnym elementem jest korzystanie z wytworów cudzej działalności twórczej (działalność agencji reklamowych, fotografów, producentów muzycznych i filmowych, artystów, twórców tekstów i muzyki, projektantów). Doradza w sprawach zabezpieczenia interesów twórców oraz reprezentuje strony w dochodzeniu ochrony naruszonych praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych oraz pomaga w obronie przed takimi roszczeniami. 

 

Prawo rodzinne i spadkowe

Adwokat Michał Stawiński świadczy również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, a w szczególności: w sprawach majątkowych małżeńskich (doradztwo i projektowanie umów dotyczących relacji majątkowych małżonków), w sprawach rozwodowych oraz w sprawach związanych z rozwodem (np. podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie), a także w sprawach alimentacyjnych i dotyczących kontaktów z dziećmi. Atutem Kancelarii Adwokata Michała Stawińskiego jest uwzględniane - również w sprawach rodzinnych - aspektów podatkowych. Praktyka pokazuje, że wiele rozwiązań prawnych dotyczących np. sposobu podziału majątku okazuje się - nierzadko w sposób zaskakujący dla stron - niekorzystne podatkowo. Uwzględnienie regulacji podatkowych pozwala na wybór najkorzystniejszego sposobu dokonania danej czynności i uniknięcie nieoczekiwanych skutków finansowych.

 

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku

Istotnym obszarem praktyki adwokata Michała Stawińskiego są również sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych oraz ochrony wizerunku. Dotyczy to również specyficznej grupy naruszeń dokonywanych w prasie, w odniesieniu do których należy uwzględnić szczególne regulacje prawa prasowego. 

 

Inne obszary praktyki

Kancelaria zajmuje się także prawem nieruchomości (w tym zagadnieniami opodatkowania obrotu nieruchomościami i opodatkowania posiadania nieruchomości), a także innymi zagadnieniami absorbującymi wszystkich przedsiębiorców (prawo pracy, prawo spółek, prawo umów, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych).

 

Adwokat Michał Stawiński posiada też kompetencje pozwalające na prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Dlaczego warto korzystać z profesjonalnych usług prawnych?

 

Korzystanie z usług prawnych świadczonych przez adwokata gwarantuje ich najwyższy poziom. Spoczywający na osobie wykonującej zawód adwokata obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego w połączeniu z praktycznym wykonywaniem zawodu zapewniają najlepszy poziom świadczonych usług. Adwokat Michał Stawiński stale podnosi swoje kompetencje zawodowe zarówno w ramach działalności naukowej jak i uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach. 

 

Stosowanie przepisów prawa wymaga nie tylko znajomości obowiązujących obecnie przepisów, ale szeregu innych umiejętności i szerokiej wiedzy prawnej. Rzetelne świadczenie pomocy prawnej wymaga uwzględnienia stanu prawnego właściwego dla danej sprawy - czasem mogą to być przepisy obowiązujące nawet kilka lat wcześniej. Z tego powodu właściwy poziom usług prawnych wymaga nieustannego śledzenia licznych zmian w prawie. Konieczna jest też znajomość reguł interpretacji (wykładni) przepisów prawa. Nie zawsze bowiem literalne odczytanie przepisu jest wystarczające dla ustalenia wszyskich przypadków, w których znajdzie on zastosowanie. Do profesjonalnego świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie niezbędna jest też znajomość praktyki stosowania przepisów, tj. w szczególności orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie te umiejętności i wiedzę posiada osoba wykonująca zawód adwokata, która zdobywała je w toku wieloletniej nauki (zarówno teoretycznej jak i praktycznej). Właśnie dlatego adwokat gwarantuje najwyższy poziom usług prawnych.

 

Biegła znajomość przepisów prawnych i zasad ich stosowania pozwala adwokatowi na dobór najkorzystniejszego dla klienta wachlarza narzędzi i instrumentów prawnych służących najlepiej ochronie interesów klienta.  

 

Istotnym atutem korzystania z usług prawnych adwokata jest objęcie wszystkich informacji przekazanych przez klienta tajemnicą zawodową. Adwokacka tajemnica zawodowa jest chroniona ustawą. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy - Prawo o adwokaturze "Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę".

 

Adwokat w ramach prowadzonej działalności posiada również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).